Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».


Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΠ 39625/16-6-2018 ΦΕΚ Β 2482.
Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

·        απόφοιτοι Γενικού Λυκείου
 ·        Β’ Κύκλου ΤΕΕ
 ·        Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ

Δυνατότητα εγγραφής  και κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:
 ·        πτυχιούχοι ΕΠΑΣ.  
 ·        Β΄ Κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ
 
       Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια του καλοκαιριού στις ημερομηνίες 12 και 26 Ιουλίου, 9 και 23 Αυγούστου και από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018.
             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 στις παραπάνω ημερομηνίες.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία    ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών    στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο    έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα    προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία   που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα   σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην
   οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον    υποψήφιο.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών    απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας    παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από         ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου    σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από    δημόσια ελληνική υπηρεσία,  και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
    σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, το Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κατερίνης θα λειτουργεί μια φορά ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Πέμπτη και ώρες
08:00 – 14:00, 
 τις παρακάτω ημερομηνίες :
12-07-2018
26-07-2018
9-08-2018
23-08-2018

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

 Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΠ 39625/16-6-2018 ΦΕΚ Β 2482.Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

·        απόφοιτοι Γενικού Λυκείου

·        Β’ Κύκλου ΤΕΕ

·        Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ

Δυνατότητα εγγραφής  και κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

·        πτυχιούχοι ΕΠΑΣ.  

·        Β΄ Κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ       Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια του καλοκαιριού στις ημερομηνίες 12 και 26 Ιουλίου, 9 και 23 Αυγούστου και από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 στις παραπάνω ημερομηνίες.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία

    ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών

    στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο

    έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα

    προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία

   που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα

   σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην

   οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον

    υποψήφιο.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών

    απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας

    παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από          

    ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου   

    σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από

    δημόσια ελληνική υπηρεσία,  και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
    σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ταχυκαρδία: Ποιες οι πιθανές αιτίες;

Η ταχυκαρδία αποτελεί σοβαρό σύμπτωμα, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον ειδικό ιατρό.

Δείτε τις αιτίες που την προκαλούν!

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Κρόκος αυγού: Ποιος από αυτούς σας φαίνεται πιο υγιεινός;

κρόκοςΤο χρώμα που έχει ο κρόκος ενός αυγού μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την υγεία της κότας από την οποία προέρχεται και τη διατροφή της. Αν εσείς, βλέπατε αυτούς τους 3 κρόκους στην φωτογραφία, ποιος θα λέγατε ότι είναι πιο υγιεινός;
Τα περισσότερα αυγά που μπορείτε να βρείτε σε σούπερ μάρκετ έχουν έναν κρόκο με ένα ελαφρύ, χλωμό, κίτρινο χρώμα. Αυτό το χρώμα αποκαλύπτει ότι η κότα που το έκανε ΔΕΝ τρέφεται σωστά.

Τέτοιος, στην φωτογραφία, είναι ο κρόκος #2.

Αντιθέτως, όσο πιο παχύ, σκούρο, πορτοκαλί χρώμα έχει ο κρόκος, τόσο πιο υγιεινό είναι το αυγό. Τέτοιος είναι ο κρόκος #1 στην φωτογραφία.

Το ασπράδι αποτελεί το 67% του βάρους του αβγού και περιέχει περισσότερη από την μισή ποσότητα της συνολικής πρωτεΐνης. Με την πάροδο του χρόνου, η πρωτεΐνη αλλάζει μορφή και το ασπράδι αραιώνει. Γι’ αυτό και τα φρέσκα αβγά παρουσιάζουν πιο συνεκτική υφή, ενώ το ασπράδι των πιο “μπαγιάτικων” αυγών τείνει να απλώνει περισσότερο.
Το χρώμα του κρόκου έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διατροφή της κότας. Οι κότες που τρέφονται κατά βάση με καλαμπόκι παράγουν αβγά με κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα, ενώ εκείνες που τρέφονται με σιτάρι ή κριθάρι παράγουν αβγά με λιγότερο έντονο κίτρινο χρώμα.
Το χρώμα του κρόκου είναι σταθερό και δεν μεταβάλλεται με το μαγείρεμα. Γι' αυτό να έχετε πάντα στο νου σας, ότι ένα αυγό με πιο πορτοκαλί κρόκο είναι σίγουρα πολύ πιο υγιεινό από τα υπόλοιπα.

 http://www.iatropedia.gr/tips/krokos-avgou-poios-apo-aftous-sas-fainetai-pio-ygieinos/55313/